vĭdĕo - Active diathesis


transitive verb II conjugation

See the translation of this wordACTIVE FORM:
INDICATIVE
PRESENT
I sing.
vĭdĕo
II sing.
vĭdes
III sing.
vĭdet
I plur.
vĭdēmus
II plur.
vĭdētis
III plur.
vĭdent
IMPERFECT
I sing.
vĭdēbam
II sing.
vĭdēbas
III sing.
vĭdēbat
I plur.
vĭdabāmus
II plur.
vĭdebātis
III plur.
vĭdēbant
FUTURE
I sing.
vĭdēbo
II sing.
vĭdēbis
III sing.
vĭdēbit
I plur.
vĭdebĭmus
II plur.
vĭdebĭtis
III plur.
vĭdēbunt
PERFECT
I sing.
vidi
II sing.
vidisti
III sing.
vidit
I plur.
vidĭmus
II plur.
vidistis
III plur.
vidērunt, vidēre
PLUPERFECT
I sing.
vidĕram
II sing.
vidĕras
III sing.
vidĕrat
I plur.
viderāmus
II plur.
viderātis
III plur.
vidĕrant
FUTURE PERFECT
I sing.
vidĕro
II sing.
vidĕris
III sing.
vidĕrit
I plur.
viderĭmus
II plur.
viderĭtis
III plur.
vidĕrint
SUBJUNCTIVE
PRESENT
I sing.
vĭdĕam
II sing.
vĭdĕas
III sing.
vĭdĕat
I plur.
vĭdeāmus
II plur.
vĭdeātis
III plur.
vĭdĕant
IMPERFECT
I sing.
vĭdērem
II sing.
vĭdēres
III sing.
vĭdēret
I plur.
vĭderēmus
II plur.
vĭderētis
III plur.
vĭdērent
PERFECT
I sing.
vidĕrim
II sing.
vidĕris
III sing.
vidĕrit
I plur.
viderĭmus
II plur.
viderĭtis
III plur.
vidĕrint
PLUPERFECT
I sing.
vidissem
II sing.
vidisses
III sing.
vidisset
I plur.
vidissēmus
II plur.
vidissētis
III plur.
vidissent
IMPERATIVE
PRESENT
II sing.
vĭde
II plur.
vĭdēte
FUTURO
II sing.
vĭdēto
III sing.
vĭdēto
II plur.
vĭdetōte
III plur.
vĭdento
PARTICIPIO
PRESENT
vĭdens, –entis
FUTURO
visūrūs, –a, –ūm
INFINITIVE
PRESENT
vĭdēre
PERFECT
vidisse
FUTURO
Singular:
visūrūm, –am, –ūm esse
Plural:
visūros, –as, –a esse
GERUNDIO
Genitivo:
vĭdendi
Dativo:
vĭdendo
Accusativo:
ad vĭdendum
Ablativo:
vĭdendo
SUPIN
visum

View the passive form of this verb
Browse the dictionary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z{{ID:VIDEO100}}
---CACHE---